BMI und Maße

Skull girl

(18 Dezember 2007) 

BMI 18

Maße

- 83

- 64

- 90

(5 Januar 2008)

BMI 18

Maße

- 80

- 63

- 89

(10 Januar 2008)

Umpfang am Bauchnabel

- 76

BMI 18

Maße

- 80

- 64

- 89

Mein Ziel

Umpfang am Bauchnabel

72 cm

BMI 16   (eig würde ich lieber 174 cm groß seiin. Dann wär der BMI 15)

Maße

- 85

- 62

- 87/88

Maybe

(18 Juni 2007)

BMI 22

Maße

- 93

- 71

- 98

Skull girl am 28.2.05 17:13


Gratis bloggen bei
myblog.de